IIIIIIINVENTA LICENCE

Šī licence nosaka noteikumus, saskaņā ar kuriem “Lietotājs” drīkst izmantot “Lietojumprogrammu”.

Pēdējoreiz atjaunots 07.11.2021
Licences kopiju skaits 1 (viena)
Abonementa darbības laiks 12 mēneši

 

TERMINI

Visos minētajos šī līguma punktos vārdi vienskaitlī ietver daudzskaitli un otrādi ir ar vienādu nozīmi.

  • “Ierīce” – dators, serveris, viedierīce un jebkura cita ierīce, kura atbilst Pakalpojuma sniedzēja noteiktajām prasībām, lai tajā varētu uzstādīt un darbināt Lietojumprogrammu un Darba vidi veidojošās datorprogrammas.

  • “Darba vide” – ierīču, datorprogrammu, datortīkla infrastruktūra un citu elementu kopums, kas nepieciešams Lietojumprogrammu darbināšanai.

  • “Saturs” – ar autortiesībām, citām intelektuālā īpašuma tiesībām vai citādi aizsargāti dati (informācija), kuru “ Lietotājs” apstrādā, izmantojot Datorprogrammu.

  • “Licences līgums” – līgums saskaņā ar kuru “Licenciārs” sniedz pakalpojumu, kura saņemšanai jāizmanto Lietojumprogramma, vai pakalpojumu, kurš saistīts ar Lietojumprogrammām. Licences līgums var būt noformēts, gan kā starp līdzējiem noslēgts rakstisks dokuments, gan kā līdzēju vienošanās, kuru veido Licenciāra sniedzēja izteikts piedāvājums, kuru otrs līdzējs ir pieņēmis. Pakalpojuma līguma noteikumi var būt fiksēti gan rakstiskā dokumentā, gan ierakstos Licenciāra uzturētājās datu bāzēs.

  • “Termiņš” – laiks, kad Klientam ir tiesības saņemt pakalpojumu saskaņā ar Licences līgumu.

  • “Persona” – ir fiziska persona , kas ir iesaistīta.

  • “Trešā persona” – tā ir cita persona, kas nav tiešā veidā saistīta ar “Licenciāru” un/vai “Lietotāju”.

  • “Abonēšana” – uz noteiktu laiku, iegūtas tiesības lietot “Lietojumprogrammu” pēc apmaksas veikšanas.

  • “Izmantot” – kā vārdu nozīmē veikt jebkuru darbību, ko ierobežo autortiesības vai tiesības uz datu bāzi, neatkarīgi no tā, vai tā ir sākotnējā datu nesējā vai kādā citā; bez ierobežojumiem ietver datu bāzes atvasināto darbu izplatīšanu, kopēšanu, publisku izpildi, izplatīšanu un sagatavošanu, kā arī datu bāzes modificēšanu, kas var būt tehniski nepieciešama, lai to izmantotu citā režīmā vai formātā.

1. “LIETOTĀJA” LICENCES LĪGUMS

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, SIA “Jēkabsonu firma JĒKABS”, adrese: Brīvības iela 2a, Dobele, Dobeles novads, LV-3701. (tālāk tekstā – “Licenciārs”) ir licencējis Jums (fiziskai personai), kas ir “Lietojumprogrammas” lietotājs (tālāk tekstā –“Lietotājs”), lietošanai IIIIIIINVENTA mobilo aplikāciju, kas ir pielāgota lietošanai uz Apple iPhone mobilajām ierīcēm (tālāk tekstā – “Lietojumprogramma”), saskaņā ar šī Licences līguma noteikumiem.

Lejupielādēt un instalēt mobilo aplikāciju IIIIIIINVENTA un jebkuru tās atjauninājumu ( ko atļauj šīs Licences noteikumi), ”Lietotāja” Apple iPhone mobilajā ierīcē no Apple App Store, “Lietotājs” piekrīt uzņemties saistības, “Licenciāra” izdotajiem Licences Līguma noteikumiem un nosacījumiem.

Šī Licences līguma abas puses piekrīt, ka Apple nav šī Licences līguma turētājs un tam nav saistoši nekādi noteikumi vai pienākumi attiecībā uz “Lietojumprogrammu”, piemēram, garantija, atbildība, apkope, atbalsts. “Licenciārs”, nevis Apple, ir pilnībā atbildīgs par licencēto “Lietojumprogrammu”, bet nav atbildīgs par sniegtās informācijas pilnīgumu, ņemot vērā pasaulē esošo produktu skaitu un katru dienu no jauna radīto produktu skaitu.

Brīdinājums: Informācija un dati tiek sniegti orientējošai informācijai, tā nedrīkst tikt izmantota medicīniskiem nolūkiem un tās saturā ir pieļaujamas kļūdas, kas rodas neprecīzas informācijas uz preču etiķetēm dēļ ( arī produktu sastāva un uzturvērtības pieļaujamo svārstību diapozona ietvaros) vai manuālas datu ievadīšanas rezultātā.

Atruna: Pakalpojums tiek sniegts tāds, kāds tas ir un “Licenciārs” negarantē tā atbilstību nevienam.

Ja starp šiem noteikumiem un Apple App Store pakalpojumu sniegšanas noteikumiem rodas pretrunas, tiks piemēroti Apple App Store pakalpojumu sniegšanas noteikumi.

2. LICENCES VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI
2.1 “LIETOJUMPROGRAMMAS” LIETOŠANA

Šī licence attieksies uz visiem Licences izdevēja “Lietojumprogrammas” atjauninājumiem, kas aizstāj, labo un/vai papildina esošo “Lietojumprogrammu”, ja vien atjauninājumam nav paredzēta cita licence, un tādā gadījumā noteicošie noteikumi būs jaunās licences izdotie noteikumi.

“Lietotājs” nedrīkst koplietot vai padarīt “Lietojumprogrammu” pieejamu trešajām personām (ja vien tas nav atļauts Apple noteikumos un nosacījumos un ar “Licenciāra” iepriekšēju rakstisku piekrišanu), pārdot, iznomāt, aizdot, vai citādi izplatīt “Lietojumprogrammu”.

“Lietotājs” nedrīkst veikt reverso inženieriju, tulkot, izjaukt, integrēt, dekompilēt, noņemt, modificēt, apvienot, kopēt, dekonstruēt, veidot citus mobilo aplikāciju risinājumus balstoties uz izveidoto “Lietojumprogrammu” vai veikt atjauninājumus, pielāgot vai mēģināt izmantot izejas kodu citām “Lietojumprogrammām” vai jebkuras tā daļas pirmkodu (izņemot ar “Licenciāra” iepriekšēju rakstisku piekrišanu).

Par iepriekš minēto saistību pārkāpumiem, kā arī šāda pārkāpuma mēģinājumu var tikt ierosināta kriminālvajāšana un radušos zaudējumu atlīdzināšanas pieprasījums. Izmantojiet “Lietojumprogrammu” jebkādā veidā, kas nepārkāpj attiecīgās, vietējās valsts vai starptautiskās tiesības.

Nekas šajā licencē nav interpretējams tā, lai ierobežotu trešo pušu noteikumus. Lietojot “Lietojumprogrammu”, “Lietotājam” ir jānodrošina, ka ievērojiet piemērojamos trešo pušu noteikumus un nosacījumus.

“Licenciārs” patur tiesības mainīt licencēšanas noteikumus un nosacījumus.

2.2 “LIETOJUMPROGRAMMAS” ABONĒŠANA

Šis līgums ietver “Lietojumprogrammas” abonēšanu, kuras darbības laiks ir norādīts Licences Līgumā, kas stājas spēkā no “Lietojumprogrammas” iegādes brīža.

“Lietotājam” ir atļauts izmantot visus “Lietojumprogrammas” pieejamos pakalpojumus, uzlabojumus un papildinājumus, kuri iznākuši abonēšanas laikā.

Pēc abonēšanas darbības beigām, “Lietotājam” nav atļauts izmantot “Lietojumprogrammu” un tās pieejamos pakalpojumus.

2.3 TIESĪBU SAGLABĀŠANA

Visas tiesības, kas nav piešķirtas ar licenci, saglabā “Licenciārs”

2.4 KOMPONENTU ATDALĪŠANA

“Lietojumprogramma” tiek licencēta kā viens produkts. Tā komponentus, tai skaitā datu bāzes nedrīkst atdalīt lietošanai vairākās ierīcēs, tai skaitā uz datoriem, virtuālajām mašīnām un jebkāda veida simulatoriem.

2.5 “LIETOJUMPROGRAMMAS” AKTIVIZĀCIJA

Instalējot un lietojot “Lietojumprogrammu”, saskaņā ar tā tehnisko specifikāciju “Lietojumprogrammā” var tikt veikta aktivizācija, kas ir paredzēta, lai novērstu nelicencētu “Lietojumprogrammas” lietošanu.

2.6 LĪGUMA IZBEIGŠANA

Ja tiek pārkāpti “Lietotāja” Licences Līguma noteikumi, “Lietotāja” licence automātiski zaudē spēku bez īpaša paziņojuma. Šādā gadījumā “Lietotājam” turpmāk nav tiesību izmantot “Lietojumprogrammatūru” un ir jāizdzēš visi šīs “Lietojumprogrammas” kopiju eksemplāri.

2.7 ATBILDĪBA PAR TREŠĀS PERSONAS DARBĪBĀM

Ja “Lietojumprogrammu” “Lietotāja” vietā ir kopējusi vai instalējusi trešā persona, “Lietotājs” ir atbildīgs par šīs trešās personas darbībām, “Lietotājam” ir jāveic visi iespējamie pasākumi, lai “Lietotājs” vai citas personas lietotu “Lietojumprogrammu” tikai atbilstoši “Lietotāja” Licences līgumam.

3. AUTORTIESĪBAS

Visas īpašumtiesības un/vai intelektuālā īpašuma izmantošanas tiesības uz “Lietojumprogrammatūru” (attēliem, fotoattēliem, dokumentāciju, teksta un citiem “Lietojumprogrammā” iekļautajiem pielikumiem) pieder “Licenciāram”.

Visas tiesības, ieskaitot intelektuālā īpašuma tiesības uz “Lietojumprogrammatūru” saturu, kas varētu kļūt pieejams, to lietojot, ir “Lietojumprogrammas” “Licenciāra” īpašums, un to aizsargā attiecīgie autortiesību vai citi intelektuālā īpašuma aizsardzības tiesību likumi un starptautiskie līgumi. “Lietotāja” Licences līgums nepiešķir “Lietotājam” tiesības šo saturu izmantot citādi, kā ir noteikts “Lietotāja” Licences Līgumā.

“Licenciārs” patur tiesības piešķirt licences “Lietojumprogrammas” izmantošanai trešajām pusēm.

4.DUBLĒJUMKOPIJAS

“Lietotājs” nedrīkst kopēt (izņemot gadījumus, kad to nepārprotami atļauj šis Licences līgums un Lietošanas noteikumi) vai mainīt “Lietojumprogrammu” vai tās daļas. “Lietotājs” drīkst izveidot un uzglabāt kopijas tikai Apple ražotājās ierīcēs, kas pieder “Lietotājam”, lai saglabātu dublējumu saskaņā ar šīs Licences noteikumiem, Applle App Store pakalpojumu sniegšanas noteikumiem un jebkuriem citiem noteikumiem un nosacījumiem, kas attiecas uz izmantoto ierīci vai “Lietojumprogrammu”. “Lietotājs” piekrīt, ka neviena nesankcionēta trešā puse nevar piekļūt šīm kopijām jebkurā laikā.

“Lietojumprogrammas” iekļauto saturu un materiālus nedrīkst kopēt, izņemot Līgumā noteiktos gadījumus.

6. “LIETOTĀJU” ATBALSTS

Ja “Lietotājam” ir nepieciešams atbalsts saistībā ar “Lietojumprogrammu”, lūdzu, sazinieties ar “Licenciāru”, nevis ar Apple, jo Apple nav pienākuma palīdzēt ar atbalsta vai uzturēšanas saistītām problēmām, kas rodas, izmantojot “Lietojumprogrammu”.

“Lietotājs” varat sazināties ar “Licenciāru”, izmantojot e-pasta adresi, kas norādīta šīs “Lietojumprogrammas” App Store sadaļā.

7. GARANTIJAS NOTEIKUMI

“Licenciārs” garantē, ka “Lietojumprogrammas” lejupielādes laikā, “Lietojumprogrammā” nav spiegu programmatūras, Trojas zirgu, vīrusu vai citas ļaunprātīgas programmatūras. “Licenciārs” garantē, ka “Lietojumprogramma” darbojas, kā aprakstīts “Lietotāja” dokumentācijā.

“Lietojumprogrammai”, kas nav izpildāma uz Apple iPhone ierīces, netiek nodrošināta nekāda garantija, ja tā ir neautorizēti pārveidota, apstrādāta neatbilstoši vai vainojams tās instalēšanā ar neatbilstošu aparatūru vai programmatūru, kas tiek lietota ar neatbilstošiem piederumiem, neatkarīgi no tā, vai to dara pats “Lietotājs” vai trešās personas, vai ja pastāv kādi citi iemesli ārpus “Licenciāra” ietekmes sfēras, kas ietekmē “Lietojumprogrammas” darbības izpildi.

“Licenciārs” neatbild par defektiem, kas radušies nepareizas ekspluatācijas dēļ, kā arī neuzņemas atbildību par zaudējumiem un jebkādu nodarīto kaitējumu, kas radies “Lietojumprogrammas” ekspluatācijas dēļ.

Ja tiks apstiprināts, ka “Lietojumprogramma” ir bojāta, “Licenciārs” patur iespēju izvēlēties, novērst šo defektu vai, aizvietot esošo “Lietojumprogrammu” ar citu versiju.

8. DATU IZMANTOŠANA

“Lietotājs” apliecina, ka “Licenciārs” varēs piekļūt un pielāgot “Lietotāja” lejupielādēto “Lietojumprogrammu” saturu un piekrīt, ka “Licenciārs” iegūto “Lietotāja” personisko datu informāciju izmantos “Lietojumprogrammas” darbības nodrošināšanai, un ir attiecināms uz “Licenciāra” privātuma politiku, kas ir atrodama https://iiiiiiinventa.eu/privacy-policy-lv

9. KONTAKT INFORMĀCIJA

Lai saņemtu vispārīgas ziņas, sūdzības, jautājumus vai prasības par licencēto “Lietojumprogrammu”, lūdzu, sazinieties ar:

Vārds: Tamāra Jēkabsone
Adrese: Brīvības iela 2a, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Tālrunis: +371 22 059 602
e-pasts: tamara@iiiiiiinventa.eu